Postup pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti

Evidencia na úrade PSVR
Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Súčasťou žiadosti o dávku v nezamestnanosti je oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienky nároku). Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

  • nemocenské,

  • ošetrovné,

  • materské,

  • rodičovský príspevok.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Oznamovacia povinnosť

Poberateľ dávky je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.

Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska a zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je zachovaná, ak doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti a písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou. Doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti alebo písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach odoslaný faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobený v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2 zákona, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/76/postup-pri-podavani-ziadosti-o-davku-v-nezamestnanosti
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie