Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Evidencia na úrade PSVR
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.Práva uchádzača o zamestnanie

Základným právom uchádzača o zamestnanie je využívať služby, ktoré mu môže úrad poskytnúť. Sú to najmä informačné a poradenské služby pri:

 • voľbe povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania,

 • výbere zamestnania prípadne jeho zmeny, prehľad všetkých zverejnených voľných pracovných miest na internete cez www.istp.sk.

Informačno-poradenské služby sa poskytujú najmä v Informačno-poradenskom stredisku. Sú to informácie a odborné rady o:

 • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní, 

 • možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí, 

 • predpokladoch na výkon povolania, 

 • podmienkach a možnostiach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a aktivačnej činnosti, 

 • podmienkach na dávku v nezamestnanosti, 

 • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. 

Odborné poradenské služby sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ:

 • zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením jeho kompetencií,

 • vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného UoZ,

 • diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,

 • vytvorením osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

Uchádzač o zamestnanie má právo požiadať o niektorý z nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Napríklad o:

 • príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

 • účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce,

 • preplatenie nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce ak si ho zabezpečí sám,

 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,

 • zaradenie na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej služby,

 • príspevok na presťahovanie sa za prácou,

 • príspevok na dochádzku za prácou.

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou);

b) dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu), doklad od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí 3 mesiacov;

c) potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia;

d) dokladu o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;

e) dokladu o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie;

f) žiadosti o sprostredkovanie zamestnania predložené právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou);

g) žiadosti o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou).

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom.

S tlačivom Ponuka voľného pracovného miesta, ktoré uchádzačovi o zamestnanie odovzdajú na úrade osobne, alebo mu ho úrad zašle poštou, je povinný navštíviť zamestnávateľa a aktívne sa uchádzať o ponúknuté pracovné miesto. Na tlačive zamestnávateľ potvrdí svoj záujem(resp. nezáujem) prijať uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru a svoje rozhodnutie podpíše a opatrí pečiatkou. Taktiež uchádzač o zamestnanie je povinný vyjadriť s k ponuke. Ponúknuté pracovné miesto prijíma alebo odmieta. Ak miesto odmietne, musí uviesť dôvod, aby úrad mohol posúdiť, či je na odmietnutie vhodného zamestnania vážny dôvod, ktorý stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Ak úrad vážnosť dôvodu neuzná, uchádzač o zamestnanie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa odmietnutia vhodného zamestnania. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii ako je napríklad nástup do pracovného pomeru, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.

Postup pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Ak je uchádzač o zamestnanie uznaný dočasne práceneschopným, je povinný doručiť tlačivo. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na úrad do 3 pracovných dní od jeho vystavenia (osobne, poštou alebo inou osobou) a osobne nasledujúci deň po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ (potrebné náležitosti si vybaví občan na pobočke Sociálnej poisťovne). Po príchode do členského štátu EÚ je uchádzač o zamestnanie povinný prihlásiť sa do evidencie služieb zamestnanosti tohto členského štátu EÚ.

Zamestnanec úradu poučí uchádzača o zamestnanie, že v prípade jeho nezaradenia do evidencie služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu začať plniť povinnosti úradu.

Ak bol zaradený do evidencie služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný začať plniť povinnosti voči úradu v SR najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu v členskom štáte EÚ, ale najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/75/Prava-a-povinnosti-uchadzaca-o-zamestnanie
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie