Podmienky evidencie uchádzača o zamestnanie

Evidencia na úrade PSVR
Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana, nie jeho povinnosťou.

Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý:
 • nie je zamestnanec, 

 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, 

 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 

 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine,

 • vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny,

 • poskytuje údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vydáva Štatistický úrad SR na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Od 01.07.2013 maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je 148,57 EUR (brutto). Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan, ktorý má záujem využiť poskytovanie služieb zamestnanosti, má možnosť uchádzať sa o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii. Žiadosť si podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu.

Ak sa občan rozhodne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné priniesť platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, doklad osvedčujúci ukončenie pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtový list), doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a v prípade absolventov škôl doklad o ukončení štúdia a doklad o ukončenom vzdelaní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:
 • dňom podania žiadosti

alebo

 • ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa nesledujúceho po:

  • skončení zamestnania,

  • skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

  • skončení sústavnej prípravy na povolanie,

  • skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

  • skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru; starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,

  • skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

  • skončení invalidity,

  • skončení väzby a výkonu trestu odňatia slobody, alebo

  • dni právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/74/podmienky-evidencie-uchadzaca-o-zamestnanie
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie