X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pozvánka na regionálne kluby: Využitie portálu ISTP.sk a ďalších IKT nástrojov v kariérovom poradenstve

Kariérové poradenstvo sa dnes na Slovensku dostáva do centra záujmu verejnosti a štátnych inštitúcií, pretože práve ono je jedným z riešení niektorých vážnych problémov, s ktorými sa Slovensko z hľadiska rozvoja sociálneho kapitálu potýka: nesúlad medzi potrebami trhu práce a produkciou školstva, nedostatočná orientácia žiakov pri výbere povolania, slabá účasť na celoživotnom vzdelávaní, nízka kvalita a dostupnosť informácií o trhu práce. „Vzhľadom na nízku úroveň verejných investícií do vzdelávania a poradenstva u nás sa musia ľudia pri výbere povolania a zamestnania spoliehať najmä na seba samých. Portál ISTP.sk sa môže porovnávať s európskou špičkou v oblasti, ale jeho potenciál v poradenstve nie je vždy naplno využitý“, hovorí Štefan Grajcár, podpredseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. „Online nástroje všetky problémy nevyriešia, ale pri vhodnej kombinácii s klasickými poradenskými prístupmi a individuálnou podporou môžu byť dôležitou súčasťou služieb kariérového poradenstva pre žiakov, nezamestnaných a aj pracujúcich. Aj preto je dôležité, aby sa o ich využívaní v odbornej verejnosti diskutovalo,“ dodáva Grajcár.

Portál ISTP, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s ďalšími partnermi pozýva odbornú verejnosť na sériu regionálnych klubov s workshopmi zameranými na možnosti využitia IKT nástrojov v poradenskej praxi. Na kluboch budú prezentované široké možnosti využitia portálu ISTP a nástroja KomposyT pri problematike voľby a zmeny povolania.

Čo môžete očakávať od klubov/workshopov? 

 • Ako efektívne pomôcť klientovi prepojiť vlastné sny, záujmy a silné stránky s možnosťami trhu práce. 

 • Ako pomôcť klientovi pri zreálňovaní predstáv o vlastnom uplatnení sa. 

 • Ako klienta efektívnym a nedirektívnym spôsobom priviesť k vypracovaniu konkrétnych alternatív. 

 • Ako kombinovať zaužívané nástroje kariérového poradenstva (napr. Hollandova typológia RIASEC) s informačnými zdrojmi o povolaniach. 

 • Aké digitalizované diagnostické nástroje sú k dispozícii pre psychológov CPPPaP.

Pre koho sú semináre určené?

 • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR. 

 • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti. 

 • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP. 

 • Záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva. 

Kluby budú vedené skúsenými odborníkmi z praxe a ich obsahom bude predvedenie a možnosť vyskúšať si vybrané funkcionality portálu ISTP (Kartotéka zamestnaní, vytvorenie individuálneho profilu, možnosti otestovať sa a pod.) a KomposyT (Semafor RIASEC, videá povolaní). Predvedené budú aj praktické možnosti prepojenia týchto online riešení s klasickými nástrojmi kariérového poradenstva pri výbere povolania a vzdelávania, v bilancii kompetencií, v práci so žiakmi a mladými a pod. Účasť na workshopoch je bezplatná.

Kluby sa budú konať v nasledovných mestách a termínoch:

 • Nitra: 29.3.2017, 16.00 - 18.00 hod., Školiace stredisku ANTRE SK (budova Stapringu na Piaristickej 2, prízemie vpravo). Prihlasovanie je možné na tejto stránke.

 • Martin: 6.4.2017, 15.00 - 17.00 hod., Turčianska knižnica (Divadelná 4619/5, Martin). Prihlasovanie je možné na tejto stránke.

 • Košice: 19.4.2017, 15.00 - 17.00 hod., UPSVaR Košice (Staničné námestie 9, miestnosť 711). Prihlasovanie je možné na tejto stránke.

 • Bratislava: 20.4.2017, 17.00 - 19.00 hod., SAAIC, Krížkova 949/9, Bratislava. Prihlasovanie na tejto stránke.

 • Pripravujeme: Banská Bystrica, Trenčín.

Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0907 433 299.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vzniklo v roku 2014 s cieľom poskytnúť odborníkom platformu pre zdieľanie skúseností a rozvoj odbornosti. S viac ako 50 členmi zastupuje a háji záujmy kariérového poradenstva a pracuje na zvyšovaní dostupnosti jeho služieb pre verejnosť. Viac informácií o Združení nájdete na stránke www.rozvojkariery.sk.Partner podujatí:Na organizácii podujatí sa podieľajú:Zdroj: www.rozvojkariery.sk

Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk