Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chcete získať prácu, v ktorej uplatníte svoje ekonomické vzdelanie? Aktuálne ponuky práce vám prináša portál ISTP.sk

Hľadáte si prácu manažéra, ekonóma alebo účtovníka? Pozrite si aktuálne pracovné ponuky z tejto oblasti.

Manažér overovania podnetov

Miesto: Bratislava-Dúbravka
Zamestnávateľ: Výskumná agentúra
Informácie: Vykonáva samostatnú vnútornú kontrolnú činnosť vrátane realizácie výsledkov vnútornej kontroly alebo vybavovanie podaní, činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci z EŠIF, zodpovedá za výkon interných kontrolných činností, za evidenciu a preverovanie podnetov, prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením podnetov, zabezpečuje dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vrátane prostriedkov Európskej únie.
Kontakt: Katarína Floreková, tel.: +421269299349, kariera@vyskumnaagentura.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1289215/Manazer-overovania-podnetov

Manažérka Sushi barov

Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Zamestnávateľ: BP SLOVAK Investment Consulting, s.r.o.
Informácie: Práca na TPP, dlhodobá práca a možnosť kariérneho rastu.
Kontakt: Mgr. Tatiana Čunderlíková, tel.: +421918701111, tatiana.cunderlikova@runtime.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1288042/Manazerka-Sushi-barov

Manažér obchodného tímu

Miesto: Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Dunajská Streda
Zamestnávateľ: Vojtech Csonka
Informácie: Predovšetkým starostlivosť o tím konzultantov a rozvíjanie ich obchodných zručností. V rámci vášho regiónu sa môžete podieľať na rozvoji a riadení tímu finančných konzultantov a riešenie obchodných prípadov predovšetkým firemnej klientely.
Kontakt: Vojtech Csonka, tel.: +421944561088, personalne.aegon.ib@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1287536/Manazer-obchodneho-timu

Project manager

Miesto: Senica
Zamestnávateľ: SAGITTARIUS SLOVAKIA s.r.o.
Informácie: Organizácia projektov, riadenie ľudí, možnosť pôsobenia v zahraničí (EU), ohodnotený výkon, benefity.
Kontakt: Mgr. Juraj Smak, tel.: 0950438455, juraj.smak@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1244385/Project-manager

Samostatný účtovník

Miesto: Levice
Zamestnávateľ: CONTO PLUS s.r.o.
Informácie: Kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva.
Kontakt: Ing. Eva Turianová, tel.: +421905686208, office.conto@mail.t-com.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1289946/Samostatny-uctovnik-uctovnicka

Ekonóm – vedúci ekonomického oddelenia

Miesto: Nové Zámky
Zamestnávateľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Informácie: Riadenie a organizovanie činnosti ekonomického oddelenia, vedenie pokladničnej hotovosti, komunikácia s úradmi, finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi spoločnosti, príprava potrebných dokumentov pre banky a leasingové spoločnosti na uzatváranie zmlúv, riešenie poistných udalostí, odsúhlasovanie a kontrola splátok poistení, sledovanie splatnosti úverov, pohľadávok a záväzkov, kontrola miezd.
Kontakt: Ing. Mariana Bartová, tel.: +421918510005, bartova@prospectnz.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1289557/Ekonom-veduci-ekonomickeho-oddelenia

Hlavný účtovník

Miesto: Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom
Zamestnávateľ: AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
Informácie: Kompletné vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie cestovných príkazov, riadenie platobného styku, vedenie pokladne, inventarizácia, spracovanie mesačných uzávierok vrátane reportov, spracovanie DPH, spracovanie ročnej uzávierky, spracovanie pre daňové priznanie, spolupráca s daňovým poradcom, kompletné vedenie mzdovej agendy, komunikácia so SP, ZP a daňovým úradom.
Kontakt: Jana Krivánková, tel.: +421323700411, jana.krivankova@pfd.agelsk.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1288251/Hlavny-uctovnik

Interný audítor

Miesto: Prievidza
Zamestnávateľ: SECURITAS SK, s.r.o.
Informácie: Výkon interných auditov, bezpečnostných posúdení a auditov, riešenie problematiky BOZP a PO v súčinnosti s externou spoločnosťou, prešetrovanie sťažností a interné vyšetrovanie (podľa štandardov SEC AB), koordinácia správy interných noriem, koordinácia činností z oblasti risk managementu, správa web stránky spoločnosti, plnenie funkcie predstaviteľa managementu pre integrovaný systém manažérstva kvality.
Kontakt: Bc. Miriama Hanková, tel.: +421910874766, miriama.hankova@securitas.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1286622/Interny-auditor

Účtovník/čka

Miesto: Žilina
Zamestnávateľ: ATS Europe, s.r.o.
Informácie: Vedenie podvojného účtovníctva, účtovanie odberateľských, dodávateľských faktúr, interné doklady, bankové výpisy a pod. Mzdová agenda, komunikácia s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi, ostatnými inštitúciami, vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok, znalosť v oblasti DPH, komplexná zodpovednosť pri vedení účtovníctva.
Kontakt: tel.: 041/7643 253, slava.curajova@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1271903/Uctovnik-cka

Mzdový účtovník na TPP

Miesto: Vrútky, okres Martin
Zamestnávateľ: Sálem, s.r.o.
Informácie: Personalistika, triedenie dokladov, výdajov, mzdy, kontrola hotovosti.
Kontakt: Dorota Frolová, tel.: +421917535297, salem.salem.sro@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1287993/Mzdovy-uctovnik-na-TPP

Asistentka finančného manažéra/účtovníčka

Miesto: Zvolen
Zamestnávateľ: AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Informácie: Príprava podkladov pre finančné analýzy, sledovanie vývoja finančných ukazovateľov, aktualizácia údajov finančného plánu, vyhotovovanie kalkulácií podľa požiadaviek manažmentu, plnenie pracovných úloh na finančnom oddelení podľa pokynov nadriadeného, zodpovednosť za správnosť zverenej evidencie, za náležitosti účtovných a iných dokladov vyplývajúcich z tejto pracovnej pozície a za ich kompletnosť.
Kontakt: Ing. Eva Halušková, tel.: +421455550712, zamestnanie@autotechna.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1288749/Asistentka-financneho-manazera-uctovnicka

Účtovník/ekonóm

Miesto: Kremnica, okres Žiar nad Hronom
Zamestnávateľ: Obec Jastrabá
Informácie: Komplexné zabezpečenie účtovnej agendy vrátane miezd, evidovanie a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, účtovné uzávierky, štatistické výkazy, inventarizácia majetku, odpis majetku, komunikácia s bankou.
Kontakt: Vojtech Sklenár, tel.: 421 45 67 333 24
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1266757/Uctovnik-ekonom

Junior manager

Miesto: Poprad
Zamestnávateľ: Ján Dvornický
Informácie: Personalistika - pracovné pohovory, zaškoľovanie nových pracovníkov, manažovanie tímu a motivácia, vedenie pracovných porád, chod pobočky, reporting, komunikácia s riaditeľmi obchodných partnerov.
Kontakt: Ján Dvornický, tel.: +421948117173, kariera4you@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1289599/Junior-manager

Manažér pre tvorbu finančných projektov

Miesto: Giraltovce, okres Svidník
Zamestnávateľ: Jozef Švec
Informácie: Príprava a vytváranie projektov pre klientov, práca s tímom.
Kontakt: Jozef Švec, tel.: +421907908337, svec.j@atlas.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1114232/Manazer-pre-tvorbu-financnych-projektov

Ekonóm

Miesto: Spišská Nová Ves
Zamestnávateľ: NATURAL s.r.o.
Informácie: Komplexné vedenie účtovníctva, evidencia a spracovanie došlých i vystavených účtovných dokladov, DPH + daňové priznanie, vedenie firemnej pokladnice a úhrady záväzkov, administratíva, spracovanie miezd.
Kontakt: Michaela Hriňáková, tel.: +421911554096, kariera@natural-sk.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1286103/Ekonom

Projektový manažér pre projekty financované z fondov EÚ

Miesto: Košice-Staré Mesto
Zamestnávateľ: EUFC SK s. r. o.
Informácie: Vypracovávanie žiadostí na spolufinancovanie podnikateľských a investičných zámerov zo štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ alebo iných verejných zdrojov, poradenstvo v oblasti dotácií - tvorba dotačných analýz, poradenstvo v oblasti grantových schém štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov, tvorba a riadenie výberových konaní podľa príslušnej národnej legislatívy alebo metodík poskytovateľov dotácie, administratívne riadenie dotačných projektov vo fáze implementácie, projektový manažment dotačne podporených projektov.
Kontakt: Ing. Katarína Ďurečková, tel.: +421915737501, katarina.dureckova@eufc.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1281894/Projektovy-manazer-pre-projekty-financovane-z-fondov-EU

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Hľadám prácu
23. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest s hrubom mzdou minimálne 1000 eur za mesiac.
15. 3. 2017
Hľadáte si prácu vo finančnom sektore?
8. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša ponuku voľných pracovných miest z viacerých európskych krajín.
1. 3. 2017
Pozrite sa na aktuálne pracovné ponuky pre absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.
22. 2. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk