X
Dnes je 28. 3. 2017 Deň učiteľov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Skratky

AIP - Analýza individuálneho potenciálu
ADZ - Agentúra dočasného zamestnávania
APZ - Agentúra podporovaného zamestnávania
EURES - Európske služby zamestnanosti
EÚ - Európska únia
EUROSTAT - Štatistický úrad Európskeho spoločenstva
IČO - identifikačné číslo organizácie


ISCO-08 - Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní vytvorená v roku 2008
ISSZ - Informačný systém služieb zamestnanosti
ISTP - Integrovaný systém typových pozícií
IPS - Informačno-poradenské stredisko
IT - informačné technológie
KOV - Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, kód odboru vzdelania
KOZ SR - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
KP - Kariérové plánovanie
KPM - Katalóg pracovných miest
KTP - Kartotéka typových pozícií
KZ - Kartotéka zamestnaní
KZAM R - rozšírená Klasifikácia zamestnaní
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NARMSP - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NSK - Národná sústava klasifikácií
NSP - Národná sústava povolaní
NŠZ - národný štandard zamestnania
PK - Pracovný kompas
RZ - Register zamestnaní
SK ISCO-08 - Štatistická klasifikácia zamestnaní (národná verzia)
SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomických činností
SR - Slovenská republika
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba
ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania
ÚIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
UoZ - uchádzač o zamestnanie
ÚPSVR - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
úrad práce - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VPM - voľné pracovné miesto
ZoZ - záujemca o zamestnanie
Z.z. - Zbierka zákonov

Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Služby zamestnanosti
5. 7. 2013
Služby zamestnanosti sú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania.
4. 7. 2013
Zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
3. 7. 2013
Kontaktné údaje na koordinátora ISTP a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. 7. 2013
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov,
2. 7. 2013
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgánom štátnej správy, ktoré plní voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a verejnosti viacero významných funkcií.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk