Postup pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti

Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Súčasťou žiadosti o dávku v nezamestnanosti je oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienky nároku). Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

  • nemocenské,

  • ošetrovné,

  • materské,

  • rodičovský príspevok.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Oznamovacia povinnosť

Poberateľ dávky je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.

Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska a zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je zachovaná, ak doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti a písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou. Doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti alebo písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach odoslaný faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobený v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2 zákona, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.
2. 7. 2013
Potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce nájdete v tomto článku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie