Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.Práva uchádzača o zamestnanie

Základným právom uchádzača o zamestnanie je využívať služby, ktoré mu môže úrad poskytnúť. Sú to najmä informačné a poradenské služby pri:

 • voľbe povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania,

 • výbere zamestnania prípadne jeho zmeny, prehľad všetkých zverejnených voľných pracovných miest na internete cez www.istp.sk.

Informačno-poradenské služby sa poskytujú najmä v Informačno-poradenskom stredisku. Sú to informácie a odborné rady o:

 • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní, 

 • možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí, 

 • predpokladoch na výkon povolania, 

 • podmienkach a možnostiach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a aktivačnej činnosti, 

 • podmienkach na dávku v nezamestnanosti, 

 • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. 

Odborné poradenské služby sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ:

 • zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením jeho kompetencií,

 • vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného UoZ,

 • diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,

 • vytvorením osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

Uchádzač o zamestnanie má právo požiadať o niektorý z nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Napríklad o:

 • príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

 • účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce,

 • preplatenie nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce ak si ho zabezpečí sám,

 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,

 • zaradenie na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej služby,

 • príspevok na presťahovanie sa za prácou,

 • príspevok na dochádzku za prácou.

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou);

b) dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu), doklad od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí 3 mesiacov;

c) potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia;

d) dokladu o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;

e) dokladu o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie;

f) žiadosti o sprostredkovanie zamestnania predložené právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou);

g) žiadosti o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania (s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby alebo doložená podacím lístkom alebo preukázanie jej odoslania elektronickou poštou).

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom.

S tlačivom Ponuka voľného pracovného miesta, ktoré uchádzačovi o zamestnanie odovzdajú na úrade osobne, alebo mu ho úrad zašle poštou, je povinný navštíviť zamestnávateľa a aktívne sa uchádzať o ponúknuté pracovné miesto. Na tlačive zamestnávateľ potvrdí svoj záujem(resp. nezáujem) prijať uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru a svoje rozhodnutie podpíše a opatrí pečiatkou. Taktiež uchádzač o zamestnanie je povinný vyjadriť s k ponuke. Ponúknuté pracovné miesto prijíma alebo odmieta. Ak miesto odmietne, musí uviesť dôvod, aby úrad mohol posúdiť, či je na odmietnutie vhodného zamestnania vážny dôvod, ktorý stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Ak úrad vážnosť dôvodu neuzná, uchádzač o zamestnanie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa odmietnutia vhodného zamestnania. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii ako je napríklad nástup do pracovného pomeru, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.

Postup pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Ak je uchádzač o zamestnanie uznaný dočasne práceneschopným, je povinný doručiť tlačivo. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na úrad do 3 pracovných dní od jeho vystavenia (osobne, poštou alebo inou osobou) a osobne nasledujúci deň po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ (potrebné náležitosti si vybaví občan na pobočke Sociálnej poisťovne). Po príchode do členského štátu EÚ je uchádzač o zamestnanie povinný prihlásiť sa do evidencie služieb zamestnanosti tohto členského štátu EÚ.

Zamestnanec úradu poučí uchádzača o zamestnanie, že v prípade jeho nezaradenia do evidencie služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu začať plniť povinnosti úradu.

Ak bol zaradený do evidencie služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný začať plniť povinnosti voči úradu v SR najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu v členskom štáte EÚ, ale najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ.

Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.
2. 7. 2013
Potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce nájdete v tomto článku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie