Podmienky evidencie uchádzača o zamestnanie

Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana, nie jeho povinnosťou.

Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý:
 • nie je zamestnanec, 

 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, 

 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 

 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine,

 • vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny,

 • poskytuje údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vydáva Štatistický úrad SR na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Od 01.07.2013 maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je 148,57 EUR (brutto). Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan, ktorý má záujem využiť poskytovanie služieb zamestnanosti, má možnosť uchádzať sa o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii. Žiadosť si podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu.

Ak sa občan rozhodne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné priniesť platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, doklad osvedčujúci ukončenie pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtový list), doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a v prípade absolventov škôl doklad o ukončení štúdia a doklad o ukončenom vzdelaní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:
 • dňom podania žiadosti

alebo

 • ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa nesledujúceho po:

  • skončení zamestnania,

  • skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

  • skončení sústavnej prípravy na povolanie,

  • skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

  • skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru; starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,

  • skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

  • skončení invalidity,

  • skončení väzby a výkonu trestu odňatia slobody, alebo

  • dni právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.
2. 7. 2013
Potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce nájdete v tomto článku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie