X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Manuál na prácu v ISTP

Vážený zamestnanec úradu PSVR,

dostáva sa Vám do rúk manuál na prácu so systémom ISTP, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie na správne používanie tohto informačno-poradenského nástroja Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

ISTP a všetky jeho nástroje sú vyvíjané tak, aby Vám priniesli pozitívne prvky do poskytovania služieb zamestnanosti, najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania a informačno-poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a tiež zamestnávateľov. Jeho najväčšie prínosy sú najmä v:

  • znížení Vašej administratívnej záťaže v rámci poradenských, informačných a sprostredkovateľských činností,
  • možnosti sprostredkovania profilov klientov úradov PSVR zamestnávateľom,
  • efektívnom sledovaní a vyhodnocovaní aktivity Vašich klientov pri práci s ISTP,
  • podnetoch na prijímanie účinnejších opatrení na zapájanie nezamestnaných do pracovných činností na trhu práce,
  • zlepšení orientácie žiakov – študentov – budúcich absolventov v požiadavkách zamestnávateľov a ich oboznámení  sa s poradenskými nástrojmi ISTP ešte pred ukončením štúdia,
  • zintenzívnení spolupráce úradov PSVR s regionálnymi zamestnávateľmi v procese skvalitňovania sprostredkovateľských služieb,
  • zvýšení kvality a odbornosti poskytovaných služieb na základe elektronizácie (osobné profily, informácie o vhodnosti klientov pre zamestnávateľov, nahlasovanie voľných pracovných miest a pod.),
  • podpore motivácie klientov úradov PSVR pracovať so svojim pracovným potenciálom.

Obsah
.Tlačiť

Interaktívna podpora pre úrady PSVR
Všetky potrebné informácie na správne používanie ISTP a jednotlivých nástrojov.
Viaceré nástroje na správne zatrieďovanie zamestnaní do klasifikácie zamestnaní.
Nástroj na fulltextové vyhľadávanie súčasných a v minulosti používaných študijných a učebných odborov.
Pomoc na vyhľadávanie rôznych osvedčení, preukazov, potvrdení atď. ako zákonných predpokladov rôznych zamestnaní.
Telefonický a e-mailový kontakt na členov Realizačného tímu ISTP

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk